ਹਾਂ, ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਸ਼ਾੱਰਟਨਿਊਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸ਼ਾੱਰਟ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ।

ਡੇਲੀਸ਼ੇਅਰ ਟੈਬ ‘ਤੇ ਜਾਓ- ਸ਼ਾੱਰਟ ਨਿਊਜ਼ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ  YourFriends@Dailyhunt.in ‘ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ।