ਪਿਆਰੇ ਯੂਜ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾੱਟ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਇੰਟ ਆਈਡੀ ( ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ -> ਸੈਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ YourFriends@dailyhunt.in ‘ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ।