તમારી પૃષ્ઠભૂમિને નાઇટ મોડ પર સેટ કરવા માટે, પ્રોફાઇલ વિભાગ હેઠળ એપ્લિકેશન સેટિંગ્સ પર જાઓ - 'સેટિંગ્સ' પર ટેપ કરો - નાઇટ મોડ - સક્ષમ કરો.