நீங்கள் சில குறிப்பிட்ட பிரிவு செய்திகளை குறைவாகப் படிக்க விரும்பினால், நீங்கள் ‘அத்தகைய கன்டென்டை குறைத்துக் காட்டும்‘ வசதியை தேர்வு செய்யலாம் அல்லது ஒரு தகுந்த காரணம் கூறி ‘அதனை பார்க்க விரும்பவில்லை’ என்று எங்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கலாம்.