క్షమించండి. మేము హామీ ఇవ్వలేము. అయితే, మేము వీలైనంత వరకూ ఖచ్చితంగా ప్రయత్నిస్తాము.