പ്രിയ ഉപയോക്താവേ, നിങ്ങളുടെ OS ക്രമീകരണം ഡാർക്ക് മോഡിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ക്രമീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നൈറ്റ് മോഡിലേക്കും മാറ്റുക (പ്രൊഫൈൽ -> ക്രമീകരണങ്ങൾ ->രാത്രി മോഡ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക). ഇത് പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, "വ്യക്തിഗത" എന്നതിൽ നിന്ന് Dailyhunt-നായി ദയവായി ഡാർക്ക് മോഡ് പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുക. "ആപ്പ് ഓപ്ഷൻ (ക്രമീകരണങ്ങൾ-> ഡിസ്പ്ലേ-> കൂടുതൽ ഡാർക്ക് മോഡ് ക്രമീകരണങ്ങൾ). പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, yourfriends@dailyhunt.in എന്ന വിലാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക.