ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಸರ್, ಹೆಡ್‌ಲೈನ್‌ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್‌ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿರುವಿಕೆಗೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಡೈಲಿಹಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಅಂಶವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸದೆಯೇ ವಿಭಿನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷರ್‌ಗಳಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಆದರೆ, yourfriends@dailyhunt.in ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್‌ನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಷರ್‌ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.