ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈਵੇਂਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਈਵੇਂਟਸ ਜੋ ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਹਨ- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ, ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਵੇਂਟਸ।