ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ, ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರಲು ಡೈಲಿಹಂಟ್‌ನಲ್ಲಿರಿ. ಹಿಂದೆ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳೆಂದರೆ, ಭಾರತದ ಚುನಾವಣೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್, IPL, FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಸಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.