ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ https://dhcreator.dailyhunt.in/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ creators@dailyhunt.in ‘ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ।