ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਐਚ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਪੋਰਟਲ - https://dhcreator.dailyhunt.in/login ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 


ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ


ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ creators@dailyhunt.in 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ