ਵੀਡਿਓ

ਵੀਡਿਓਜ਼ ਨੂੰ ਆੱਟੋ ਪਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ?
ਡੇਲੀਹੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਨੂੰ ਆੱਟੋਪਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰੀ ਕੋਨੇਟ ਵਿ...
ਹੁਣ, ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ...