વિડિયોઝ

વિડિયોઝનું ઑટો પ્લે કઈ રીતે બંધ કરવું?
ડેઈલીહન્ટ તરફથી શુભેચ્છાઓ.  નીચેના સ્ટૅપ્સ સાથે વિડિયોઝનું ઑટોપ્લે બંધ કરવા માટે અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ.  •        ડેઈલીહન્ટ ઍપ ખોલો ટોચના ડાબા ખૂણે તમાર...
હવે, ડેઈલીહન્ટ પર લાઈવ ચેનલ્સ ઉપલબ્ધ છે.
હા, તમે બરાબર સાંભળ્યું. અમારી ડેઈલીહન્ટ ઍપ પર અમે લાઈવ ટીવી ચેનલ્સ ઉમેરી છે. કૃપા કરી ડેઈલીહન્ટ ઍપનું લેટેસ્ટ વર્ઝન અપડેટ કરો અને નીચે જણાવેલા પાથને અનુસરો...