ના, જો તમે ઓટીપી વેરિફિકેશન માટે બીજા કોઈના ફોન નંબરનો ઉપયોગ કરો છો, તો માલિક ફોન નંબરનો ઉપયોગ કરીને તમારી પ્રોફાઇલએક્સેસ કરી શકતો નથી.


કોઈપણ સહાય/ મદદ માટે, અમને creators@dailyhunt.in પર ઇમેઇલ કરો