સમાચાર

જોડણીની સમસ્યા
પ્રિય યુઝર, કન્ટેન્ટમાં ખોટા વ્યાકરણ/ જોડણી માટે અમે ક્ષમા માગીએ છીએ. ડેઈલીહન્ટમાં, અમે વિવિધ પ્રકાશકોના કન્ટેન્ટને અમારી તરફથી કન્ટેન્ટનાં કોઈપણ પાસાંમાં ક...
જૂનું/પુનરાવર્તિત
પ્રિય યુઝર, ઍપ પર તમને દેખાયેલા જૂના/પુનરાવર્તિત કન્ટેન્ટના અનુભવ માટે અમે ક્ષમા માગીએ છીએ. એડવાન્સ્ડ અલ્ગોરિધમ્સનો ઉપયોગ કરી અમારા ગ્રાહકોને સૌથી પર્સનલાઈઝ...
હેડલાઈનમાં મેળ ન હોવો
પ્રિય યુઝર, હેડલાઈન અને આર્ટિકલ કન્ટેન્ટ વચ્ચે મેળ બેસતો ન હોવા માટે અમે ક્ષમા માગીએ છીએ. ડેઈલીહન્ટમાં, અમે વિવિધ પ્રકાશકોના કન્ટેન્ટમાં અમારી તરફથી કન્ટેન્...
બનાવટી/ પક્ષપાતી ન્યૂઝ
પ્રિય યુઝર, અમે વિવિધ ભાષાઓમાં 3000+ પાર્ટનર્સનો સંગ્રહ ધરાવીએ છીએ અને આ બધા પાર્ટનર્સના કન્ટેન્ટ અમે દેખાડીએ છીએ. તમે 'ફૉલો' આઈકોનનો ઉપયોગ કરી તમાર...