પ્રિય યુઝર, અમે વિવિધ ભાષાઓમાં 3000+ પાર્ટનર્સનો સંગ્રહ ધરાવીએ છીએ અને આ બધા પાર્ટનર્સના કન્ટેન્ટ અમે દેખાડીએ છીએ. તમે 'ફૉલો' આઈકોનનો ઉપયોગ કરી તમારી પસંદગીના સૉર્સીસને ફૉલો કરી તમારી ફીડ પર્સનલાઈઝ કરી શકો છો, અથવા તમને ન ગમતા હોય એવા સૉર્સીસને 3 ટપકાં પર ક્લિક કરી 3 ટપકાં મેનુ હેઠળના ''બ્લૉક'' ઑપ્શનને પસંદ કરી બ્લૉક કરી શકો છો.