સહયોગ

તમે એડ પબ્લિશર છો અને અમારો સંપર્ક કરલા ઇચ્છો છો?
આપનું સ્વાગત છે. તમારી એડ નેટવર્ક વિગતો, અમે તમારો સંપર્ક કરી શકીએ એ માટે સંપર્ક ઈમેઈલ અને નંબર અમને મોકલી આપો. અમે ટૂંક સમયમાં તમારો સંપર્ક કરશું.  અમારું ...
શું તમે ન્યૂઝહન્ટ પર તમારી જાહેરાતો ચલાવવા માંગો છો?
તમે આ સાઇટની મુલાકાત કરી શકો છો: http://dae.dailyhunt.in અને સાઇન-અપ વિકલ્પ પસંદ કરો https://dae.dailyhunt.in/#toregister અથવા, ઇમેઇલ અમને YourFrien...
તમે તમારી યુટ્યુબ ચેનલ ડેઈલીહન્ટ પર ઉમેરવા ઇચ્છો છો?
આપનું સ્વાગત છે. તમારી ચેનલનું નામ, ચેનલનું યુઆરએલ, અમે તમારો સંપર્ક કરી શકીએ એ માટે સંપર્ક ઈમેઈલ અને નંબર અમને મોકલી આપો. અમે ટૂંક સમયમાં તમારો સંપર્ક કરશુ...
તમે તમારું ન્યૂઝપેપર અથવા તમારું ન્યૂઝ પૉર્ટલ ડેઈલીહન્ટ પર ઉમેરવા ઇચ્છો છો?
આપનું સ્વાગત છે. તમારા ન્યૂઝપેપરનું નામ, વેબસાઈટ, અમે તમારો સંપર્ક કરી શકીએ એ માટે સંપર્ક ઈમેઈલ અને નંબર અમને મોકલી આપો. અમે ટૂંક સમયમાં તમારો સંપર્ક કરશું....
શું અમે રેટ કાર્ડ ધરાવીએ છીએ?
હા, અમારી પાસે રેટ કાર્ડ છે. અમે તમારો સંપર્ક કરી શકીએ એ માટે સંપર્ક ઈમેઈલ અને નંબર અમને કૃપા કરી જણાવો. અમારું ઈમેઈલ એડ્રેસ છે YourFriends@Dailyhunt.in અથવ...