હા, અમારી પાસે રેટ કાર્ડ છે. અમે તમારો સંપર્ક કરી શકીએ એ માટે સંપર્ક ઈમેઈલ અને નંબર અમને કૃપા કરી જણાવો. અમારું ઈમેઈલ એડ્રેસ છે YourFriends@Dailyhunt.in અથવા તમે આ સાઈટની મુલાકાત લઈ શકો છોઃ http://dae.dailyhunt.in and select sign-up option https://dae.dailyhunt.in/#toregister