നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയോട് കൂടുതല്‍ താല്‍പര്യം ഉണ്ടാവുകയും അത്തരം ന്യൂസ് കൂടുതൽ ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് 'ഷോ മോര്‍ ഓഫ് സച്ച് കണ്ടന്‍റ്' തിരഞ്ഞെടുക്കാം.