ਹਾਂ। ਐਪ ‘ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੈਡਲਾਇਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬਣੇ  (+) ਆਇਕਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਟਾੱਪਿਕਸ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।

ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  YourFriends@DailyHunt.in ‘ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ।