હા, અમે તે ધરાવીએ છીએ. તે તમને સ્પૉર્ટ્સ કેટેગરી હેઠળ મળી આવશે. હેડલાઈન સેક્શનમાં ટોચની જમણી બાજુએ દેખાતા પ્લસ (+) ચિહ્ન પર ક્લિક કરો, ટૉપિક્સમાં જાવ અને ત્યાં તમને 'સ્પૉર્ટ્સ' કેટેગરી દેખાશે. કોઈપણ પ્રકારની સહાયતા/મદદ માટે, અમને YourFriends@Dailyhunt.in પર ઈમેઈલ કરો