ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਡੇਲੀਹੰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸਾਇਟਸ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਾਨਟੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਲਿੰਕ YourFriends@DailyHunt.in ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ।