કૃપા કરી નોંધી લો કે ડેઈલીહન્ટ વિવિધ પ્રકાશકોની સાઈટ પરથી ન્યૂઝ એકત્ર કરે છે અને પ્રકાશકો પાસેથી ન્યૂઝ મળતાં જ તેમાં કોઈપણ પ્રકારના ફેરફાર કર્યા વિના તરત જ અપડેટ કરે છે. આમ છતાં, અમે અમારા વાચકોને સાચા ન્યૂઝ આપવાના પ્રયાસ કરીએ છીએ. તમને કોઈ ન્યૂઝ ફૅક હોય એવું લાગે તો એ આર્ટિકલની લિન્ક અમારી સાથે YourFriends@DailyHunt.in પર શૅર કરો. અમે ચોક્કસપણે તેની તપાસ કરશું.