ਪਿਆਰੇ ਯੂਜ਼ਰ, ਐਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਾਨਟੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਸਾਡੀ ਸਖ਼ਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਪਾੱਲਿਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ

 https://www.dailyhunt.com/privacy ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ yourfriends@dailyhunt.in ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰੋ।