પ્રિય યુઝર, ઍપને વધુ ઉપયોગી બનાવવા માટે યુઝરના સૂચનોના આધારે વ્યક્તિગત અને સંબંધિત સામગ્રી અમે પીરસીએ છીએ. અમે કડક ડેટા પ્રાયવસી પૉલિસી ધરાવીએ છે, અને તેના વિશે તમે https://www.dailyhunt.com/privacy પર વધુ વાચી શકો છો. તમારી હજી પણ કોઈ ચિંતા હોય તો, કૃપા કરી yourfriends@dailyhunt.in પર અમારો સંપર્ક કરો.