ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਸੈਟਿੰਗਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਇਨ ਆਊਟ ਆੱਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।