ડેઈલીહન્ટ ઍપ ખોલો ટોચના ડાબા ખૂણે તમારી પ્રોફાઈલ પર ક્લિક કરો. સેટિંગ્સ પર ક્લિક કરો તમને છેલ્લું ઑપ્શન સાઈન આઉટ તરીકે દેખાશે.