മുകളിൽ ഇടത് കോണിലുള്ള ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് ആപ്പ് തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

സെറ്റിംഗ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ അവസാന ഓപ്ഷനായി സൈൻ ഔട്ട്‌ കാണാം.