હા, તમે તમારા ફેસબુક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ નોંધણી અને લોગિન કરવા માટે કરી શકો છો.