અમારા કૉમ્યુનિટી ગાઈડલાઈન્સના નવા સમૂહ અનુસાર, આ પ્લેટફૉર્મ પર તમે એકસરખી બૅન્ક ડિટેઈલ્સ સાથે એકથી વધુ ઍકાઉન્ટ ઉમેરી શકો નહીં. જો આ બાબત અમારા ધ્યાનમાં આવી, તો અમે તમારા ઍકાઉન્ટને નકારશું અને તમારી સામે કાયદાકીય પગલાં લઈશું. કોઈપણ પ્રકારની સહાયતા/મદદ માટે, creators@dailyhunt.in પર અમને ઈમેઈલ મોકલી આપો