അതെ, ലോഗൗട്ട് ബട്ടണിനോട് ചേർന്നുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ നിന്ന് പോർട്ടലിലെ ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം.