ਹਾਂ, ਤੁਸੀ ਲਾੱਗਆਉਟ ਬਟਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਲੈਂਗੁਏਜ਼ ਡ੍ਰਾਪ ਡਾਉਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।