ಹೌದು, ಲಾಗ್ಔಟ್ ಬಟನ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್‌ನಿಂದ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.