ದೋಷ ಪರದೆಗಳು

ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುವುದು (ಹೊಸ ವರ್ಶನ್)
ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಸರ್, ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ನಾವು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಪ್‌ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಾವು ಅತೀವವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ನಾವು ಬಯಸ...