ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਇਸ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 'Never Autoplay Videos' ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਓਗੇ।

ਪਰ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਇੰਟ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ (ਜੋ ਕਿ ਸੈਟਿੰਗਸ—ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ) YourFriends@Dailyhunt.in ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।