ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਪ ਨੂੰ ਪਲੇਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੋ।


ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ YourFriends@Dailyhunt.in ਈਮੇਲ ਕਰੋ।