ડેઈલીહન્ટ તરફથી શુભેચ્છાઓ.  નીચેના સ્ટૅપ્સ સાથે વિડિયોઝનું ઑટોપ્લે બંધ કરવા માટે અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ.

 •        ડેઈલીહન્ટ ઍપ ખોલો ટોચના ડાબા ખૂણે તમારી પ્રોફાઈલ પર ક્લિક કરો. સેટિંગ્સ પર ક્લિક કરો અને તમે તેના માટે ઑટોપ્લે ઑપ્શન જોઈ શકશો.