હા, OTP વેરિફિકેશન માટે તમે કોઈ બીજાના ફોન નંબરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. કોઈપણ પ્રકારની સહાયતા/ મદદ માટે અમને creators@dailyhunt.in પર ઈમેઈલ કરો