അതെ, OTP വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാം.

എന്തെങ്കിലും സഹായത്തിനോ സേവനത്തിനോ creators@dailyhunt.in
എന്ന വിലാസത്തില്‍ ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക.