પ્રિય યુઝર, કમૅન્ટમાં નફરતભર્યા/અપમાનજનક/અશ્લીલ શબ્દો વિરુદ્ધ અમે કડક કમૅન્ટ પૉલિસી ધરાવીએ છીએ. તમને લાગતું હોય કે તમારી કમૅન્ટનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નહોતો, તો કૃપા કરી તેની વિગતો અમારી સાથે Yourfriends@dailyhunt.in દ્વારા શૅર કરો, અમે તેની સમીક્ષા કરશું અને તેના આધારે અમારી સિસ્ટમમાં સુધારો કરશું