പ്രിയ യൂസര്‍, ഞങ്ങൾക്ക് വിവിധ ഭാഷകളിലായി 3000+ പാര്‍ട്ണര്‍മാരുണ്ട്, എല്ലാ പാര്‍ട്ണര്‍മാരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന കണ്ടന്‍റുകള്‍ ഞങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട്. 'ഫോളോ' ഐക്കൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സോഴ്സുകള്‍ ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ് പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 3 ഡോട്ടുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് 3 ഡോട്ട്സ് മെനുവിൽ "ബ്ലോക്ക്" ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സോഴ്സുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം.