ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਐਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੋ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋਣ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਡ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਐਡਸ ਨੂੰ ਬਲਾੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਫਿਲਟਰਸ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਐਡ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਐਡਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਐਡ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾੱਟ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਡਸ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀਹੰਟ ਕਲਾਇਟ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਅਪਣੇ ਐਡ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਐਡ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਵਾਂਗੇ।

ਆਪਣਾ ਕਲਾਇੰਟ ਆਈਡੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ >> ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ YourFriends@Dailyhunt.in