ਐਡਸ

ਅਸੀਂ ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਐਡਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ?
ਪਿਆਰੇ ਯੂਜ਼ਰ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖੇਦ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਐਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹ...
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਐਡ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋਵੇ?
ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਐਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੋ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋਣ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ...
ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਵਿਗਿਆਪਨ (ਐਡ)
ਪਿਆਰੇ ਯੂਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਜਾਂ ਧਰਮ ਖਾਸ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਐਪ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨਟ...
ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਪਨ
ਪਿਆਰੇ ਯੂਜ਼ਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਪਨ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱ...
ਵਿਅਸਕ ਸਮਾਚਾਰ/ਵਿਗਿਆਪਨ
ਪਿਆਰੇ ਯੂਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਐਪ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾੱਟ/ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ। YourFriends@Dailyhu...
ਝੂਠੇ ਵਿਗਿਆਪਨ
ਪਿਆਰੇ ਯੂਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਐਪ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾੱਟ/ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ।  YourFriends@Dailyh...