ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ YourFriends@Dailyhunt.in ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: http://dae.dailyhunt.in and select sign-up option https://dae.dailyhunt.in/#toregister