അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റേറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനായി, നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് ഇമെയിലും നമ്പറും ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചുതരിക. ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം yourfriend@dailyhunt.in ആണ്.

അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം:
http://dae.dailyhunt.in and select sign-up option https://dae.dailyhunt.in/#toregister