ਕਲਾਇੰਟ ਆਈਡੀ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ YourFriends@Dailyhunt.in ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।