നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന യുണീക്ക് നമ്പറുകളിൽ ഒന്നാണ് ക്ലയന്‍റ് ഐഡി. അതിനാൽ, ഇവ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാല്‍ YourFriends@Dailyhunt.in എന്ന വിലാസത്തില്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.