ಕ್ಲೈಂಟ್ ಐಡಿ ಎನ್ನುವುದು ಯೂನಿಕ್ ನಂಬರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಈ ಯೂನಿಕ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ YourFriends@Dailyhunt.in ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ.