ક્લાયન્ટ આઈડી એક યુનિક નંબર છે જે તમારી સમસ્યા શોધવામાં અમારી મદદ કરે છે. આથી, જ્યારે પણ તમને કોઈ સમસ્યા હોય, તમારા યુનિક નંબર સાથે અમને YourFriends@Dailyhunt.in પર એ વિશે ખચકાટ વિના જણાવો.