క్లయింట్ ఐడీ అనేది మీ సమస్యలను కనుగొనడంలో మాకు సహాయపడే యూనిక్ నంబర్స్. అందువల్ల, ఎప్పుడైనా మీకు ఏదైనా సమస్య ఎదురైతే, ఈ యూనిక్ నంబర్స్‌తో YourFriends@Dailyhunt.in లో మాకు రిపోర్ట్ చేయడానికి సంకోచించవద్దు.